DRY NEEDLING (Suva punkcija)

          Dry needling (suva punkcija) je relativno nova i odlična tehnika za tretiranje miofascijalnog bolnog sindroma, koju sprovode obučeni fizioterapeuti i lekari.

          Površinska suva punkcija i posebno duboka suva punkcija su tehnike koje pružaju veću efikasnost i dostupnost delovima tela gde konzervativno lečenje nije u stanju da poboljša kliničku sliku . Suva punkciju kao deo manuelne terapije je izborni tretman u rešavanju problema miofascijalnih triger tačaka, eliminaciju supstancija bola, blokiranja bolnog kruga.

          Može se izvoditi skoro u svim mišićima uz poštovanje anatomije i mere opreza, TrP miofacijalne bolne trigger tačke se nalaze palpacijom, zatim se vrši aplikacija akupunkturne igle u trigger tačku. Efekat je smanjenje bola u zoni trigger tačke i udaljenim zonama u koju bol zrači, povećanje pokretljivosti.

          2015 u maju je održano prvi sertifikovan kurs Dry needlinga i miofascijalnih trigger tačaka u Srbiji, u organizaciji INSTEMA-e Instituta Manualne terapije iz Španije, predavač je bio Dr Cesar Calvo. 

Najčešća primena je u stanjima bolova u mišićima i tetivama u :

LUMBOPELVIČNA ZONA

m. longissimus dorsi

m. gluteus maximus, m.gluteus medius

DONJI EKSTREMITET

m. tensor fasciae latae

m. adductor longus

m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus medialis,

m. biceps femoris, m.semitendinosus, m.semimembranosus,

m.tibialis anterior, mm.peroneus longus et brevis,

mm. gastrocnemius medialis et lateralis

m. abductor hallucis longus

VRAT

m.trapezius pars descedens, m. levator scapulae

SUBOKCIPITALNA ZONA, MANDIBULA I GLAVA

Pripoj m. trapezius pars descedens, m. masseter, m.temporalis

GORNJI EKSTREMITET

m.infraspinatus, m. latissimus dorsi

m. deltoideus, m. triceps brachii, m.biceps brachii

m.ekstenzori i fleksori ručja

m. adductor policis brevis